Admin đã trở lại và lợi hại gấp đôi :D

Sun May 18, 2014 1:05 pm by admin_huyetsat

Sorry mọi người vì mình vắng mặt quá lâu, mình là HuyetSat, admin đây.

Hiện tại mình đã chuyển nền tảng phát triển game sang mobile (dùng libgdx framework) và cũng đang dev game và up lên play store, ai dùng đt android thì tải về ủng hộ ad nha:

play.google.com/store/apps/developer?id=Top+Game+Free

[img]…

[ Full reading ]

Comments: 1

Game4V và Event "Viết bài hay, nhận ngay quà tặng"

Mon Feb 20, 2012 11:18 pm by noheart91

Game4V là một trong những cộng đồng game thủ đầu tiên của Việt Nam với lịch sử hơn 5 năm hình thành và phát triển. Sau nhiều biến động, có thể nói hiện nay G4V là một cộng đồng game hoạt động hoàn toàn độc lập, không bị ảnh hưởng bởi tổ chức chuyên nghiệp nào với nền tảng máy chủ được trang bị từ …

[ Full reading ]

Comments: 0

cho minh tham gia lam game

Sat Sep 03, 2011 8:56 am by nvtu553

cho minh đăng kí 1 chổ nha;minh muốn dăng kí làm code
thanks,

Comments: 0

Mình sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian

Fri Sep 02, 2011 7:19 am by HuyetSat

Vì lý do cá nhân nên tạm thời mình sẽ ko support xna trên các diễn đàn nữa.

Bạn nào gặp vấn đề về xna cứ mail trực tiếp cho mình.
thanh_vinh648@yahoo.com

Thân

Comments: 0

xin cho minh tham gia voi

Fri Apr 15, 2011 12:35 am by luongthanhbinh3824

Mình giỏi 3ds max có thể cho mình làm designer được không anh HuyetSat
Email: thanh_binh3824@yahoo.com
Phone: 0633703673

Comments: 1

Latest topics
» Xin TUT game bắn trứng khủng long
by anhkhoa2110 Mon Mar 16, 2015 4:29 pm

» xna getRGB texture image?
by bachdienquan Thu Feb 05, 2015 8:34 am

» Cần giúp đỡ về hiệu ứng hình ảnh khi va chạm
by phiemltv Fri Nov 28, 2014 12:20 pm

» Cho mình hỏi về boundbox
by septimus2810 Mon Jul 21, 2014 10:08 am

» Hỏi về cách di chuyển 1 điểm ở tọa độ này sang tọa độ khác cho trước.
by septimus2810 Mon Jul 21, 2014 10:02 am

» Admin đã trở lại và lợi hại gấp đôi :D
by konamij Fri Jun 27, 2014 2:50 pm

» lỗi An unhandled exception of type 'System.NullReferenceException'
by _VH_HV_ Mon Jun 16, 2014 1:59 pm

» networking cho game xna 2d
by admin_huyetsat Tue May 20, 2014 1:04 pm

» hướng dẫn traning C# chuẩn bị cho xna
by lqchinh Tue Apr 15, 2014 11:31 pm

» HelpGameBom2D
by thaimavn Mon Mar 24, 2014 10:35 am

» Hỏi về cách di chuyển 1 điểm ở tọa độ này sang tọa độ khác cho trước.
by bocapzz Mon Feb 24, 2014 10:45 pm

» Hỏi về cài đặt XNA game studio 4.0
by bocapzz Sat Dec 14, 2013 12:33 am

» Cuộc thi lập trình game thế giới 2013 với cơ hội thăm quan Phần Lan
by viope Tue Oct 29, 2013 4:51 pm

» chơi game làm bởi xna như thế nào?
by thinnhph01957 Sat Sep 14, 2013 3:23 pm

» Với 1 Game cái gì là quan trọng ?
by qhhqnavy Tue Aug 13, 2013 8:09 am

» Load fiel .fbx vào Xna bị mất màu
by qhhqnavy Wed Aug 07, 2013 7:42 pm

» Help me hàm Update và Draw với
by sieuthi Mon Dec 24, 2012 11:56 pm

» Hỏi về load hình chồng nhau trong XNA
by sieuthi Mon Dec 24, 2012 11:49 pm

» nơi ghi danh tham gia Game Development Team
by echdonghop Fri Dec 21, 2012 1:56 pm

» tài liệu cơ bản 5 chương cho xna
by Nelson Quang Thu Nov 22, 2012 12:26 pm


simple 3D game

Go down

simple 3D game

Bài gửi by HuyetSat on Sat Apr 03, 2010 6:35 pm

Phan 1:

Resource: model : ground.x , nen` cua game

Phan 1: Lop chua cac hang so:
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Content;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;

namespace FuelCell
{
    class GameConstants
    {
        //camera constants
        public const float NearClip = 1.0f;
        public const float FarClip = 1000.0f;
        public const float ViewAngle = 45.0f;
    }
}
Trong game co cac object, di chuyen, tuong tac, dc quy dinh boi class sau:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Content;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;

namespace FuelCell
{
//start class cho object
    class GameObject
    {
//model nhap vao`
        public Model Model { get; set; }
//Vi tri cua object
        public Vector3 Position { get; set; }
//co hoat dong hay ko
        public bool IsActive { get; set; }
//bounding cho model
        public BoundingSphere BoundingSphere { get; set; }

        public GameObject()
        {
            Model = null;
            Position = Vector3.Zero;
            IsActive = false;
            BoundingSphere = new BoundingSphere();
        }
    }
//class the hien cho camera
Code:
 class Camera
    {
//vi tri camera
        public Vector3 AvatarHeadOffset { get; set; }
//diem target
        public Vector3 TargetOffset { get; set; }
        public Matrix ViewMatrix { get; set; }
        public Matrix ProjectionMatrix { get; set; }

        public Camera()
        {
            AvatarHeadOffset = new Vector3(0, 7, -15);
            TargetOffset = new Vector3(0, 5, 0);
            ViewMatrix = Matrix.Identity;
            ProjectionMatrix = Matrix.Identity;
        }
//Update camera (goc xoay, vi tri tinh tien cameraPosition va target, ti le man hinh)
        public void Update(float avatarYaw, Vector3 position, float aspectRatio)
        {
//camera chi xoay quanh truc Y
            Matrix rotationMatrix = Matrix.CreateRotationY(avatarYaw);
//Vector huong den bien doi:
            Vector3 transformedheadOffset = Vector3.Transform(AvatarHeadOffset, rotationMatrix);
//bien doi diem target
            Vector3 transformedReference = Vector3.Transform(TargetOffset, rotationMatrix);
//cac thanh phan cho viewMatrix
            Vector3 cameraPosition = position + transformedheadOffset;
            Vector3 cameraTarget = position + transformedReference;

            //Calculate the camera's view and projection matrices based on current values.
            ViewMatrix = Matrix.CreateLookAt(cameraPosition, cameraTarget, Vector3.Up);
            ProjectionMatrix = Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView(MathHelper.ToRadians(GameConstants.ViewAngle),
                aspectRatio, GameConstants.NearClip, GameConstants.FarClip);
        }
    }
}
Class cho game chinh':
using System;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
using Microsoft.Xna.Framework.Content;
using Microsoft.Xna.Framework.GamerServices;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;
using Microsoft.Xna.Framework.Net;
using Microsoft.Xna.Framework.Storage;

namespace FuelCell
{
/// <summary>
/// This is the main type for your game
/// </summary>
public class FuelCellGame : Microsoft.Xna.Framework.Game
{
GraphicsDeviceManager graphics;
//dat
GameObject ground;
//camera
Camera gameCamera;

public FuelCellGame()
{
graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
Content.RootDirectory = "Content";
}

/// <summary>
/// Allows the game to perform any initialization it needs to before starting to run.
/// This is where it can query for any required services and load any non-graphic
/// related content. Calling base.Initialize will enumerate through any components
/// and initialize them as well.
/// </summary>
protected override void Initialize()
{
ground = new GameObject();
gameCamera = new Camera();

base.Initialize();
}

/// <summary>
/// LoadContent will be called once per game and is the place to load
/// all of your content.
/// </summary>
protected override void LoadContent()
{
ground.Model = Content.Load<Model>("Models/ground");
}

/// <summary>
/// UnloadContent will be called once per game and is the place to unload
/// all content.
/// </summary>
protected override void UnloadContent()
{
// TODO: Unload any non ContentManager content here
}

/// <summary>
/// Allows the game to run logic such as updating the world,
/// checking for collisions, gathering input, and playing audio.
/// </summary>
/// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
protected override void Update(GameTime gameTime)
{
// Allows the game to exit
if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
this.Exit();
//goc xoay camera la 0f
float rotation = 0.0f;
Vector3 position = Vector3.Zero;
//update cho camera
gameCamera.Update(rotation, position, graphics.GraphicsDevice.Viewport.AspectRatio);

base.Update(gameTime);
}

/// <summary>
/// This is called when the game should draw itself.
/// </summary>
/// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
protected override void Draw(GameTime gameTime)
{
graphics.GraphicsDevice.Clear(Color.Black);

DrawTerrain(ground.Model);

base.Draw(gameTime);
}

//code de ve~ model ground
private void DrawTerrain(Model model)
{
foreach (ModelMesh mesh in model.Meshes)
{
foreach (BasicEffect effect in mesh.Effects)
{
effect.EnableDefaultLighting();
effect.PreferPerPixelLighting = true;
effect.World = Matrix.Identity;

// Use the matrices provided by the game camera
effect.View = gameCamera.ViewMatrix;
effect.Projection = gameCamera.ProjectionMatrix;
}
mesh.Draw();
}
}
}
}
Phan 2:
Bo sung them class constant:
//ship constants
//van toc player
public const float Velocity = 0.75f;
public const float TurnSpeed = 0.025f;
//Khoang cach xa nhat di chuyen
public const int MaxRange = 98;

Code:
Phan GameObject:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Content;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;

namespace FuelCell
{
    class GameObject
    {
//cac thanh phan cua model
        public Model Model { get; set; }
        public Vector3 Position { get; set; }
        public BoundingSphere BoundingSphere { get; set; }
//thiet lap
        public GameObject()
        {
            Model = null;
            Position = Vector3.Zero;
            BoundingSphere = new BoundingSphere();
        }
    }

//cai an dc
    class FuelCell : GameObject
    {
        public bool Retrieved { get; set; }

        public FuelCell()
            : base()
        {
            Retrieved = false;
        }
//load model
        public void LoadContent(ContentManager content, string modelName)
        {
            Model = content.Load<Model>(modelName);
            Position = Vector3.Down;
        }
//Dua object len monitor
        public void Draw(Matrix view, Matrix projection)
        {
            Matrix translateMatrix = Matrix.CreateTranslation(Position);
            Matrix worldMatrix = translateMatrix;
//Neu no chua dc an

            if (!Retrieved)
            {
                foreach (ModelMesh mesh in Model.Meshes)
                {
                    foreach (BasicEffect effect in mesh.Effects)
                    {
                        effect.World = worldMatrix;
                        effect.View = view;
                        effect.Projection = projection;

                        effect.EnableDefaultLighting();
                        effect.PreferPerPixelLighting = true;
                    }
                    mesh.Draw();
                }
            }
        }
}
//Cac vat can player
class Barrier : GameObject
{
//chuoi ky tu ghi lai kieu vat can
public string BarrierType { get; set; }

public Barrier()
: base()
{
BarrierType = null;
}
//load content
public void LoadContent(ContentManager content, string modelName)
{
Model = content.Load<Model>(modelName);
BarrierType = modelName;
Position = Vector3.Down;
}
//Draw method
public void Draw(Matrix view, Matrix projection)
{
Matrix translateMatrix = Matrix.CreateTranslation(Position);
Matrix worldMatrix = translateMatrix;

foreach (ModelMesh mesh in Model.Meshes)
{
foreach (BasicEffect effect in mesh.Effects)
{
effect.World = worldMatrix;
effect.View = view;
effect.Projection = projection;

effect.EnableDefaultLighting();
effect.PreferPerPixelLighting = true;
}
mesh.Draw();
}
}

}
//cai player control
class FuelCarrier : GameObject
{
public float ForwardDirection { get; set; }
//khoang cach de ...
public int MaxRange { get; set; }

public FuelCarrier()
: base()
{
ForwardDirection = 0.0f;
MaxRange = GameConstants.MaxRange;
}

public void LoadContent(ContentManager content, string modelName)
{
Model = content.Load<Model>(modelName);
}

public void Draw(Matrix view, Matrix projection)
{
Matrix worldMatrix = Matrix.Identity;
Matrix rotationYMatrix = Matrix.CreateRotationY(ForwardDirection);
Matrix translateMatrix = Matrix.CreateTranslation(Position);

worldMatrix = rotationYMatrix * translateMatrix;

foreach (ModelMesh mesh in Model.Meshes)
{
foreach (BasicEffect effect in mesh.Effects)
{
effect.World = worldMatrix;
effect.View = view;
effect.Projection = projection;

effect.EnableDefaultLighting();
effect.PreferPerPixelLighting = true;
}
mesh.Draw();
}
}
}
//class cho camera, ko thay doi
class Camera
{
public Vector3 AvatarHeadOffset { get; set; }
public Vector3 TargetOffset { get; set; }
public Matrix ViewMatrix { get; set; }
public Matrix ProjectionMatrix { get; set; }

public Camera()
{
AvatarHeadOffset = new Vector3(0, 7, -15);
TargetOffset = new Vector3(0, 5, 0);
ViewMatrix = Matrix.Identity;
ProjectionMatrix = Matrix.Identity;
}

public void Update(float avatarYaw, Vector3 position, float aspectRatio)
{
Matrix rotationMatrix = Matrix.CreateRotationY(avatarYaw);

Vector3 transformedheadOffset = Vector3.Transform(AvatarHeadOffset, rotationMatrix);
Vector3 transformedReference = Vector3.Transform(TargetOffset, rotationMatrix);

Vector3 cameraPosition = position + transformedheadOffset;
Vector3 cameraTarget = position + transformedReference;

//Calculate the camera's view and projection matrices based on current values.
ViewMatrix = Matrix.CreateLookAt(cameraPosition, cameraTarget, Vector3.Up);
ProjectionMatrix = Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView(MathHelper.ToRadians(GameConstants.ViewAngle),
aspectRatio, GameConstants.NearClip, GameConstants.FarClip);
}
}
}
Code:
Game1.cs:
using System;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
using Microsoft.Xna.Framework.Content;
using Microsoft.Xna.Framework.GamerServices;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;
using Microsoft.Xna.Framework.Net;
using Microsoft.Xna.Framework.Storage;

namespace FuelCell
{
    /// <summary>
    /// This is the main type for your game
    /// </summary>
    public class FuelCellGame : Microsoft.Xna.Framework.Game
    {
        GraphicsDeviceManager graphics;
//nen`
        GameObject ground;
//camera
        Camera gameCamera;
//tao so ngau nhien
        Random random;
//player
        FuelCarrier fuelCarrier;
//nhung cuc fuel
        FuelCell[] fuelCells;
//cac vat can
        Barrier[] barriers;

        public FuelCellGame()
        {
            graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
            Content.RootDirectory = "Content";
        }

        /// <summary>
        /// Allows the game to perform any initialization it needs to before starting to run.
        /// This is where it can query for any required services and load any non-graphic
        /// related content.  Calling base.Initialize will enumerate through any components
        /// and initialize them as well.
        /// </summary>
        protected override void Initialize()
        {
            ground = new GameObject();
            gameCamera = new Camera();

            //Initialize and place fuel cell
            fuelCells = new FuelCell[1];
            fuelCells[0] = new FuelCell();
            fuelCells[0].LoadContent(Content, "Models/fuelcell");
            fuelCells[0].Position = new Vector3(0, 0, 15);

            //Initialize and place barriers
            barriers = new Barrier[3];

            barriers[0] = new Barrier();
            barriers[0].LoadContent(Content, "Models/cube10uR");
            barriers[0].Position = new Vector3(0, 0, 30);
            barriers[1] = new Barrier();
            barriers[1].LoadContent(Content, "Models/cylinder10uR");
            barriers[1].Position = new Vector3(15, 0, 30);
            barriers[2] = new Barrier();
            barriers[2].LoadContent(Content, "Models/pyramid10uR");
            barriers[2].Position = new Vector3(-15, 0, 30);

            //Initialize and place fuel carrier
            fuelCarrier = new FuelCarrier();
            fuelCarrier.LoadContent(Content, "Models/fuelcarrier");

            base.Initialize();
        }

        /// <summary>
        /// LoadContent will be called once per game and is the place to load
        /// all of your content.
        /// </summary>
        protected override void LoadContent()
        {
            ground.Model = Content.Load<Model>("Models/ground");
        }

        /// <summary>
        /// UnloadContent will be called once per game and is the place to unload
        /// all content.
        /// </summary>
        protected override void UnloadContent()
        {
            // TODO: Unload any non ContentManager content here
        }

        /// <summary>
        /// Allows the game to run logic such as updating the world,
        /// checking for collisions, gathering input, and playing audio.
        /// </summary>
        /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
        protected override void Update(GameTime gameTime)
        {
            // Allows the game to exit
            if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
                this.Exit();
//camera cua chung ta la fixed, do do' khong co goc xoay, lay mac dinh //la 0f
            float rotation = 0.0f;
            Vector3 position = Vector3.Zero;
            gameCamera.Update(rotation, position, graphics.GraphicsDevice.Viewport.AspectRatio);

            base.Update(gameTime);
        }

        /// <summary>
        /// This is called when the game should draw itself.
        /// </summary>
        /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
        protected override void Draw(GameTime gameTime)
        {
            graphics.GraphicsDevice.Clear(Color.Black);
//ve nen`
            DrawTerrain(ground.Model);

            fuelCells[0].Draw(gameCamera.ViewMatrix, gameCamera.ProjectionMatrix);
            foreach (Barrier barrier in barriers)
                barrier.Draw(gameCamera.ViewMatrix, gameCamera.ProjectionMatrix);
            fuelCarrier.Draw(gameCamera.ViewMatrix, gameCamera.ProjectionMatrix);

            base.Draw(gameTime);
        }

        /// <summary>
        /// Draws the game terrain, a simple blue grid.
        /// </summary>
        /// <param name="model">Model representing the game playing field.</param>
        private void DrawTerrain(Model model)
        {
            foreach (ModelMesh mesh in model.Meshes)
            {
                foreach (BasicEffect effect in mesh.Effects)
                {
                    effect.EnableDefaultLighting();
                    effect.PreferPerPixelLighting = true;
                    effect.World = Matrix.Identity;

                    // Use the matrices provided by the game camera
                    effect.View = gameCamera.ViewMatrix;
                    effect.Projection = gameCamera.ProjectionMatrix;
                }
                mesh.Draw();
            }
        }
    }
}
Phan 3:Viet game hoan chinh:
1.Khai bao cac hang so:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Content;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;

namespace FuelCell
{
    class GameConstants
    {
        //DAnh cho camera
        public const float NearClip = 1.0f;
        public const float FarClip = 1000.0f;
        public const float ViewAngle = 45.0f;

        //danh cho player
        public const float Velocity = 0.75f;
        public const float TurnSpeed = 0.025f;
        public const int MaxRange = 98;

        //Kick thuoc cua terrain
        public const int MaxRangeTerrain = 98;
        public const int NumBarriers = 40;
        public const int NumFuelCells = 12;
        public const int MinDistance = 10;
        public const int MaxDistance = 90;
//thoi gian de thu nhat fuel
        public static readonly TimeSpan RoundTime = TimeSpan.FromSeconds(30.25);
        public const string StrTimeRemaining = "Time Remaining: ";
        public const string StrCellsFound = "Fuel Cells Retrieved: ";
        public const string StrGameWon = "Game Won !";
        public const string StrGameLost = "Game Lost !";
        public const string StrPlayAgain = "Press Enter/Start to play again or Esc/Back to quit";
        public const string StrInstructions1 = "Retrieve all Fuel Cells before time runs out.";
        public const string StrInstructions2 = "Control ship using keyboard (A, D, W, S) or the left thumbstick.";

        //Thay doi ti le bounding cua model
        public const float FuelCarrierBoundingSphereFactor = .8f;
        public const float FuelCellBoundingSphereFactor = .5f;
        public const float BarrierBoundingSphereFactor = .7f;
    }
}
2.Lop chua dinh nghia cac doi tuong cua game:
//lop nay` cho cac object khac thua` ke'
    class GameObject
    {
        public Model Model { get; set; }
        public Vector3 Position { get; set; }
        public BoundingSphere BoundingSphere { get; set; }

        public GameObject()
        {
            Model = null;
            Position = Vector3.Zero;
            BoundingSphere = new BoundingSphere();
        }
//bounding dua tren cac mesh cua model
        protected BoundingSphere CalculateBoundingSphere()
        {
            BoundingSphere mergedSphere = new BoundingSphere();
            BoundingSphere[] boundingSpheres;
            int index = 0;
            int meshCount = Model.Meshes.Count;

            boundingSpheres = new BoundingSphere[meshCount];
            foreach (ModelMesh mesh in Model.Meshes)
            {
                boundingSpheres[index++] = mesh.BoundingSphere;
            }

            mergedSphere = boundingSpheres[0];
            if ((Model.Meshes.Count) > 1)
            {
                index = 1;
                do
                {
                    mergedSphere = BoundingSphere.CreateMerged(mergedSphere, boundingSpheres[index]);
                    index++;
                } while (index < Model.Meshes.Count);
            }
            mergedSphere.Center.Y = 0;
            return mergedSphere;
        }
//Draw cai model :
        internal void DrawBoundingSphere(Matrix view, Matrix projection, GameObject boundingSphereModel)
        {
            Matrix scaleMatrix = Matrix.CreateScale(BoundingSphere.Radius);
            Matrix translateMatrix = Matrix.CreateTranslation(BoundingSphere.Center);
            Matrix worldMatrix = scaleMatrix * translateMatrix;

            foreach (ModelMesh mesh in boundingSphereModel.Model.Meshes)
            {
                foreach (BasicEffect effect in mesh.Effects)
                {
                    effect.World = worldMatrix;
                    effect.View = view;
                    effect.Projection = projection;
                }
                mesh.Draw();
            }
        }
    }
3.Lop cho fuel, cai chung ta thu nhat
[code]    class FuelCell : GameObject
    {
//da dc thu nhat hay chua:
        public bool Retrieved { get; set; }

        public FuelCell()
            : base()
        {
            Retrieved = false;
        }

        public void LoadContent(ContentManager content, string modelName)
        {
            Model = content.Load<Model>(modelName);
            Position = Vector3.Down;

            BoundingSphere = CalculateBoundingSphere();

            BoundingSphere scaledSphere;
            scaledSphere = BoundingSphere;
            scaledSphere.Radius *= GameConstants.FuelCellBoundingSphereFactor;
//bounding sau khi da dc scale:
            BoundingSphere = new BoundingSphere(scaledSphere.Center, scaledSphere.Radius);
        }

        public void Draw(Matrix view, Matrix projection)
        {
//di chuyen object sang vi tri' xac dinh
            Matrix translateMatrix = Matrix.CreateTranslation(Position);
            Matrix worldMatrix = translateMatrix;

            foreach (ModelMesh mesh in Model.Meshes)
            {
                foreach (BasicEffect effect in mesh.Effects)
                {
                    effect.World = worldMatrix;
                    effect.View = view;
                    effect.Projection = projection;

                    effect.EnableDefaultLighting();
                    effect.PreferPerPixelLighting = true;
                }
                mesh.Draw();
            }
        }
//KT va cham voi mot bounding cua object di chuyen (player)
        internal void Update(BoundingSphere vehicleBoundingSphere)
        {
            if (vehicleBoundingSphere.Intersects(this.BoundingSphere))
//da co va cham
                this.Retrieved = true;
        }
    }[/code]
4.class cho cac vat can
    class Barrier : GameObject
    {
        public string BarrierType { get; set; }

        public Barrier()
            : base()
        {
            BarrierType = null;
        }

        public void LoadContent(ContentManager content, string modelName)
        {
            Model = content.Load<Model>(modelName);
//kieu cua vat can trung voi ten model cua no'
            BarrierType = modelName;
            Position = Vector3.Down;
            BoundingSphere = CalculateBoundingSphere();

            BoundingSphere scaledSphere;
            scaledSphere = BoundingSphere;
            scaledSphere.Radius *= GameConstants.BarrierBoundingSphereFactor;unding sau khi scale
//b
            BoundingSphere = new BoundingSphere(scaledSphere.Center, scaledSphere.Radius);
        }

        public void Draw(Matrix view, Matrix projection)
        {
//dat object o vi tri xac dinh
            Matrix translateMatrix = Matrix.CreateTranslation(Position);
            Matrix worldMatrix = translateMatrix;

            foreach (ModelMesh mesh in Model.Meshes)
            {
                foreach (BasicEffect effect in mesh.Effects)
                {
                    effect.World = worldMatrix;
                    effect.View = view;
                    effect.Projection = projection;

                    effect.EnableDefaultLighting();
                    effect.PreferPerPixelLighting = true;
                }
                mesh.Draw();
            }
        }
    }
//class cua player
    class FuelCarrier : GameObject
    {
//goc xoay di chuyen
        public float ForwardDirection { get; set; }
//khoang cach toi da di chuyen
        public int MaxRange { get; set; }

        public FuelCarrier()
            : base()
        {
            ForwardDirection = 0.0f;
            MaxRange = GameConstants.MaxRange;
        }

        public void LoadContent(ContentManager content, string modelName)
        {
            Model = content.Load<Model>(modelName);
            BoundingSphere = CalculateBoundingSphere();

            BoundingSphere scaledSphere;
            scaledSphere = BoundingSphere;
            scaledSphere.Radius *= GameConstants.FuelCarrierBoundingSphereFactor;
//bounding sau khi scale
            BoundingSphere = new BoundingSphere(scaledSphere.Center, scaledSphere.Radius);
        }
//dat lai vi tri cho player
        internal void Reset()
        {
            Position = Vector3.Zero;
            ForwardDirection = 0f;
        }

        public void Draw(Matrix view, Matrix projection)
        {
            Matrix worldMatrix = Matrix.Identity;
//goc xoay quanh truc Y
            Matrix rotationYMatrix = Matrix.CreateRotationY(ForwardDirection);
            Matrix translateMatrix = Matrix.CreateTranslation(Position);
//object tu xoay quanh truc Y cua model
            worldMatrix = rotationYMatrix * translateMatrix;

            foreach (ModelMesh mesh in Model.Meshes)
            {
                foreach (BasicEffect effect in mesh.Effects)
                {
                    effect.World = worldMatrix;
                    effect.View = view;
                    effect.Projection = projection;

                    effect.EnableDefaultLighting();
                    effect.PreferPerPixelLighting = true;
                }
                mesh.Draw();
            }
        }
//Control player
        public void Update(GamePadState gamepadState, KeyboardState keyboardState, Barrier[] barriers)
        {
            Vector3 futurePosition = Position;
            float turnAmount = 0;
//xoay sang trai hay phai
            if (keyboardState.IsKeyDown(Keys.A))
            {
                turnAmount = 1;
            }
            else if(keyboardState.IsKeyDown(Keys.D))
            {
                turnAmount = -1;
            }
            else if(gamepadState.ThumbSticks.Left.X != 0)
            {
                turnAmount = -gamepadState.ThumbSticks.Left.X;
            }
//tang goc xoay khi chung ta bam nut'! kem` voi 1 const kiem` che' toi' //do.
            ForwardDirection += turnAmount * GameConstants.TurnSpeed;
            Matrix orientationMatrix = Matrix.CreateRotationY(ForwardDirection);
//di chyen toi' va` lui
            Vector3 movement = Vector3.Zero;
            if (keyboardState.IsKeyDown(Keys.W))
            {
                movement.Z = 1;
            }
            else if(keyboardState.IsKeyDown(Keys.S))
            {
                movement.Z = -1;
            }
            else if (gamepadState.ThumbSticks.Left.Y != 0)
            {
                movement.Z = gamepadState.ThumbSticks.Left.Y;
            }
//toa do. moi' cua player, bien doi vi tri movement theo viec xoay quanh 1 ma tran xoay orientationMatrix
            Vector3 speed = Vector3.Transform(movement, orientationMatrix);
//Kiem? Soat no voi const
            speed *= GameConstants.Velocity;
//Vi tri moi; se dc cong them vao vi tri hien tai
            futurePosition = Position + speed;
//KT xem vi tri moi co hop ly hay ko
            if (ValidateMovement(futurePosition, barriers))
            {
//Neu no hop ly', future se tro thanh present!
                Position = futurePosition;
//bounding cua player can thay doi khi no di chuyen:
                BoundingSphere updatedSphere;
                updatedSphere = BoundingSphere;

                updatedSphere.Center.X = Position.X;
                updatedSphere.Center.Z = Position.Z;
//bounding sau khi update!
                BoundingSphere = new BoundingSphere(updatedSphere.Center, updatedSphere.Radius);
            }
        }
//method KT diem future co hop ly hay ko
        private bool ValidateMovement(Vector3 futurePosition, Barrier[] barriers)
        {
            BoundingSphere futureBoundingSphere = BoundingSphere;
            futureBoundingSphere.Center.X = futurePosition.X;
            futureBoundingSphere.Center.Z = futurePosition.Z;
           
            //Khoang cach ma player di dc toi da
            if ((Math.Abs(futurePosition.X) > MaxRange) || (Math.Abs(futurePosition.Z) > MaxRange))
                return false;
            //Don't allow driving through a barrier
            if (CheckForBarrierCollision(futureBoundingSphere, barriers))
                return false;

            return true;
        }
//KT va cham voi cac vat can
        private bool CheckForBarrierCollision(BoundingSphere vehicleBoundingSphere, Barrier[] barriers)
        {
            for (int curBarrier = 0; curBarrier < barriers.Length; curBarrier++)
            {
                if (vehicleBoundingSphere.Intersects(barriers[curBarrier].BoundingSphere))
                    return true;
            }
            return false;
        }
    }
6.class cho camera,
 [code]  class Camera
    {
        public Vector3 AvatarHeadOffset { get; set; }
        public Vector3 TargetOffset { get; set; }
        public Matrix ViewMatrix { get; set; }
        public Matrix ProjectionMatrix { get; set; }

        public Camera()
        {
            AvatarHeadOffset = new Vector3(0, 7, -15);
            TargetOffset = new Vector3(0, 5, 0);
            ViewMatrix = Matrix.Identity;
            ProjectionMatrix = Matrix.Identity;
        }
//cho biet goc ma` camera xoay quanh truc Y
//Goc nay trung voi goc ma` player phai xoay:
        public void Update(float avatarYaw, Vector3 position, float aspectRatio)
        {
            Matrix rotationMatrix = Matrix.CreateRotationY(avatarYaw);

            Vector3 transformedheadOffset = Vector3.Transform(AvatarHeadOffset, rotationMatrix);
            Vector3 transformedReference = Vector3.Transform(TargetOffset, rotationMatrix);

            Vector3 cameraPosition = position + transformedheadOffset;
            Vector3 cameraTarget = position + transformedReference;

            //Calculate the camera's view and projection matrices based on current values.
            ViewMatrix = Matrix.CreateLookAt(cameraPosition, cameraTarget, Vector3.Up);
            ProjectionMatrix = Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView(MathHelper.ToRadians(GameConstants.ViewAngle),
                aspectRatio, GameConstants.NearClip, GameConstants.FarClip);
        }
    }
}[/code]
7.Game1.cs:
using System;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
using Microsoft.Xna.Framework.Content;
using Microsoft.Xna.Framework.GamerServices;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;
using Microsoft.Xna.Framework.Net;
using Microsoft.Xna.Framework.Storage;

namespace FuelCell
{
//cac man` cua game
    public enum GameState { Loading, Running, Won, Lost }

    /// <summary>
    /// This is the main type for your game
    /// </summary>
    public class FuelCellGame : Microsoft.Xna.Framework.Game
    {
        GraphicsDeviceManager graphics;
//tao phim release
        KeyboardState lastKeyboardState = new KeyboardState();
        KeyboardState currentKeyboardState = new KeyboardState();
        GamePadState lastGamePadState = new GamePadState();
        GamePadState currentGamePadState = new GamePadState();
//so luong fuel da nhat dc
        int retrievedFuelCells = 0;
//thoi diem bat dau`,dem' thoi gian da qua, Thoi gian toi' da
        TimeSpan startTime, roundTimer, roundTime;
        Random random;
        SpriteBatch spriteBatch;
        SpriteFont statsFont;
//dat man` hien tai la "loading"
        GameState currentGameState = GameState.Loading;

        GameObject ground;
        Camera gameCamera;
//bounding cua...
        GameObject boundingSphere;

        FuelCarrier fuelCarrier;
        FuelCell[] fuelCells;
        Barrier[] barriers;

        public FuelCellGame()
        {
            graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
            graphics.PreferredBackBufferWidth = 853;
            graphics.PreferredBackBufferHeight = 480;

            Content.RootDirectory = "Content";
//roundTime = 30.25f
            roundTime = GameConstants.RoundTime;
            random = new Random();
        }

        /// <summary>
        /// Allows the game to perform any initialization it needs to before starting to run.
        /// This is where it can query for any required services and load any non-graphic
        /// related content.  Calling base.Initialize will enumerate through any components
        /// and initialize them as well.
        /// </summary>
        protected override void Initialize()
        {
            ground = new GameObject();
            gameCamera = new Camera();
            boundingSphere = new GameObject();

            base.Initialize();
        }

        /// <summary>
        /// LoadContent will be called once per game and is the place to load
        /// all of your content.
        /// </summary>
        protected override void LoadContent()
        {
//load ground
            ground.Model = Content.Load<Model>("Models/ground");
            boundingSphere.Model = Content.Load<Model>("Models/sphere1uR");

            spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
//load font
            statsFont = Content.Load<SpriteFont>("Fonts/StatsFont");

            //Thiet lap cac fuel
            fuelCells = new FuelCell[GameConstants.NumFuelCells];
//lap tat ca cac fuel
            for (int index = 0; index < fuelCells.Length; index++)
            {
                fuelCells[index] = new FuelCell();
                fuelCells[index].LoadContent(Content, "Models/fuelcell");
            }

            //Initialize barriers
            barriers = new Barrier[GameConstants.NumBarriers];
            int randomBarrier = random.Next(3);
            string barrierName = null;

            for (int index = 0; index < barriers.Length; index++)
            {

                switch (randomBarrier)
                {
                    case 0:
                        barrierName = "Models/cube10uR";
                        break;
                    case 1:
                        barrierName = "Models/cylinder10uR";
                        break;
                    case 2:
                        barrierName = "Models/pyramid10uR";
                        break;
                }
                barriers[index] = new Barrier();
                barriers[index].LoadContent(Content, barrierName);
                randomBarrier = random.Next(3);
            }
//method dat fuel va barrier vao` vi tri phu hop
            PlaceFuelCellsAndBarriers();

            //Initialize fuel carrier
            fuelCarrier = new FuelCarrier();
            fuelCarrier.LoadContent(Content, "Models/fuelcarrier");
        }
//dat cac thanh phan tren vao` vi tri
        private void PlaceFuelCellsAndBarriers()
        {
            int min = GameConstants.MinDistance;
            int max = GameConstants.MaxDistance;
            Vector3 tempCenter;

            //place fuel cells
            foreach (FuelCell cell in fuelCells)
            {
//lay ngau nhien vi tri fuel
                cell.Position = GenerateRandomPosition(min, max);

                tempCenter.X = cell.Position.X;
                tempCenter.Y = 0;
                tempCenter.Z = cell.Position.Z;
//bounding cho fuel
                cell.BoundingSphere = new BoundingSphere(tempCenter, cell.BoundingSphere.Radius);
                cell.Retrieved = false;
            }

            //place barriers
            foreach (Barrier barrier in barriers)
            {
//dat ngau nhien vat can
                barrier.Position = GenerateRandomPosition(min, max);

                tempCenter.X = barrier.Position.X;
                tempCenter.Y = 0;
                tempCenter.Z = barrier.Position.Z;
                barrier.BoundingSphere = new BoundingSphere(tempCenter, barrier.BoundingSphere.Radius);
            }
        }
//ham dat ngau nhien vi tri'
        private Vector3 GenerateRandomPosition(int min, int max)
        {
            int xValue, zValue;
            do
            {
                xValue = random.Next(min, max);
                zValue = random.Next(min, max);
//50% khi muon  dat nguoc lai vi tri cua object
                if (random.Next(100) % 2 == 0)
                    xValue *= -1;
                if (random.Next(100) % 2 == 0)
                    zValue *= -1;

            }
//Vi tri chi thoa man neu no ko co van de`
while (IsOccupied(xValue, zValue));

            return new Vector3(xValue, 0, zValue);
        }

        private bool IsOccupied(int xValue, int zValue)
        {
            foreach (GameObject currentObj in fuelCells)
            {
                if (((int)(MathHelper.Distance(xValue, currentObj.Position.X)) < 15) &&
                    ((int)(MathHelper.Distance(zValue, currentObj.Position.Z)) < 15))
                    return true;
            }

            foreach (GameObject currentObj in barriers)
            {
                if (((int)(MathHelper.Distance(xValue, currentObj.Position.X)) < 15) &&
                    ((int)(MathHelper.Distance(zValue, currentObj.Position.Z)) < 15))
                    return true;
            }
            return false;
        }

        /// <summary>
        /// UnloadContent will be called once per game and is the place to unload
        /// all content.
        /// </summary>
        protected override void UnloadContent()
        {
            // TODO: Unload any non ContentManager content here
        }

        /// <summary>
        /// Allows the game to run logic such as updating the world,
        /// checking for collisions, gathering input, and playing audio.
        /// </summary>
        /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
        protected override void Update(GameTime gameTime)
        {
            float aspectRatio = graphics.GraphicsDevice.Viewport.AspectRatio;
            lastKeyboardState = currentKeyboardState;
            currentKeyboardState = Keyboard.GetState();
            lastGamePadState = currentGamePadState;
            currentGamePadState = GamePad.GetState(PlayerIndex.One);
//update cho Loading screen
            if (currentGameState == GameState.Loading)
            {
//release phim Enter
                if ((lastKeyboardState.IsKeyDown(Keys.Enter) && (currentKeyboardState.IsKeyUp(Keys.Enter))) ||
                    currentGamePadState.Buttons.Start == ButtonState.Pressed)
                {
// bat dau cho play screen
                    roundTimer = roundTime;
                    currentGameState = GameState.Running;
                }
            }
//update cho play screen
            if ((currentGameState == GameState.Running))
            {
//Dieu khien player
                fuelCarrier.Update(currentGamePadState, currentKeyboardState, barriers);
//dieu khien camera
                gameCamera.Update(fuelCarrier.ForwardDirection, fuelCarrier.Position, aspectRatio);
                retrievedFuelCells = 0;
                foreach (FuelCell fuelCell in fuelCells)
                {
//KT va cham voi player
                    fuelCell.Update(fuelCarrier.BoundingSphere);
//dem sl fuel thu nhat dc
                    if (fuelCell.Retrieved)
                    {
                        retrievedFuelCells++;
                    }
                }
//KT dieu khien Win
                if (retrievedFuelCells == GameConstants.NumFuelCells)
                {
                    currentGameState = GameState.Won;
                }
//Thoi gian la 30.25f giay va` dang giam dan`
                roundTimer -= gameTime.ElapsedGameTime;
                if ((roundTimer < TimeSpan.Zero) && (retrievedFuelCells != GameConstants.NumFuelCells))
                {
//nguoi choi se thua
                    currentGameState = GameState.Lost;
                }
            }

            if ((currentGameState == GameState.Won) || (currentGameState == GameState.Lost))
            {
                // Bat dau` lai tro` choi (play screen)
                if ((lastKeyboardState.IsKeyDown(Keys.Enter) && (currentKeyboardState.IsKeyUp(Keys.Enter))) ||
                    currentGamePadState.Buttons.Start == ButtonState.Pressed)
                    ResetGame(gameTime, aspectRatio);
            }

            base.Update(gameTime);
        }

        private void ResetGame(GameTime gameTime, float aspectRatio)
        {
            fuelCarrier.Reset();
            gameCamera.Update(fuelCarrier.ForwardDirection, fuelCarrier.Position, aspectRatio);
//tao lai cac barriers
            InitializeGameField();

            retrievedFuelCells = 0;
            startTime = gameTime.TotalGameTime;
            roundTimer = roundTime;
            currentGameState = GameState.Running;
        }

        private void InitializeGameField()
        {
            //Initialize barriers
            barriers = new Barrier[GameConstants.NumBarriers];
            int randomBarrier = random.Next(3);
            string barrierName = null;

            for (int index = 0; index < GameConstants.NumBarriers; index++)
            {
                switch (randomBarrier)
                {
                    case 0:
                        barrierName = "Models/cube10uR";
                        break;
                    case 1:
                        barrierName = "Models/cylinder10uR";
                        break;
                    case 2:
                        barrierName = "Models/pyramid10uR";
                        break;
                }
                barriers[index] = new Barrier();
                barriers[index].LoadContent(Content, barrierName);
                randomBarrier = random.Next(3);
            }
            PlaceFuelCellsAndBarriers();
        }

        /// <summary>
        /// This is called when the game should draw itself.
        /// </summary>
        /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
        protected override void Draw(GameTime gameTime)
        {
            graphics.GraphicsDevice.Clear(Color.Black);
//tuy theo man` ma` draw
            switch (currentGameState)
            {
                case GameState.Loading:
                    DrawSplashScreen();
                    break;
                case GameState.Running:
                    DrawGameplayScreen();
                    break;
                case GameState.Won:
                    DrawWinOrLossScreen(GameConstants.StrGameWon);
                    break;
                case GameState.Lost:
                    DrawWinOrLossScreen(GameConstants.StrGameLost);
                    break;
            };

            base.Draw(gameTime);
        }

        /// <summary>
        /// Draws the game terrain, a simple blue grid.
        /// </summary>
        /// <param name="model">Model representing the game playing field.</param>
        private void DrawTerrain(Model model)
        {
            foreach (ModelMesh mesh in model.Meshes)
            {
                foreach (BasicEffect effect in mesh.Effects)
                {
                    effect.EnableDefaultLighting();
                    effect.PreferPerPixelLighting = true;
                    effect.World = Matrix.Identity;

                    // Use the matrices provided by the game camera
                    effect.View = gameCamera.ViewMatrix;
                    effect.Projection = gameCamera.ProjectionMatrix;
                }
                mesh.Draw();
            }
        }
//man gioi thieu
        private void DrawSplashScreen()
        {
            float xOffsetText, yOffsetText;
            Vector2 viewportSize = new Vector2(GraphicsDevice.Viewport.Width, GraphicsDevice.Viewport.Height);
            Vector2 strCenter;

            graphics.GraphicsDevice.Clear(Color.SteelBlue);

            xOffsetText = yOffsetText = 0;
            Vector2 strInstructionsSize = statsFont.MeasureString(GameConstants.StrInstructions1);
            Vector2 strPosition;
            strCenter = new Vector2(strInstructionsSize.X / 2, strInstructionsSize.Y / 2);

            yOffsetText = (viewportSize.Y / 2 - strCenter.Y);
            xOffsetText = (viewportSize.X / 2 - strCenter.X);
            strPosition = new Vector2(xOffsetText, yOffsetText);

            spriteBatch.Begin();
            spriteBatch.DrawString(statsFont, GameConstants.StrInstructions1, strPosition, Color.White);

            strInstructionsSize = statsFont.MeasureString(GameConstants.StrInstructions2);
            strCenter = new Vector2(strInstructionsSize.X / 2, strInstructionsSize.Y / 2);
            yOffsetText = (viewportSize.Y / 2 - strCenter.Y) + statsFont.LineSpacing;
            xOffsetText = (viewportSize.X / 2 - strCenter.X);
            strPosition = new Vector2(xOffsetText, yOffsetText);

            spriteBatch.DrawString(statsFont, GameConstants.StrInstructions2, strPosition, Color.LightGray);
            spriteBatch.End();

            //re-enable depth buffer after sprite batch disablement
            GraphicsDevice.RenderState.DepthBufferEnable = true;
            GraphicsDevice.RenderState.AlphaBlendEnable = false;
            GraphicsDevice.RenderState.AlphaTestEnable = false;
            GraphicsDevice.SamplerStates[0].AddressU = TextureAddressMode.Wrap;
            GraphicsDevice.SamplerStates[0].AddressV = TextureAddressMode.Wrap;
        }
//thang hay thua
        private void DrawWinOrLossScreen(string gameResult)
        {
            float xOffsetText, yOffsetText;
            Vector2 viewportSize = new Vector2(GraphicsDevice.Viewport.Width, GraphicsDevice.Viewport.Height);
            Vector2 strCenter;

            xOffsetText = yOffsetText = 0;
            Vector2 strResult = statsFont.MeasureString(gameResult);
            Vector2 strPlayAgainSize = statsFont.MeasureString(GameConstants.StrPlayAgain);
            Vector2 strPosition;
            strCenter = new Vector2(strResult.X / 2, strResult.Y / 2);

            yOffsetText = (viewportSize.Y / 2 - strCenter.Y);
            xOffsetText = (viewportSize.X / 2 - strCenter.X);
            strPosition = new Vector2(xOffsetText, yOffsetText);

            spriteBatch.Begin();
            spriteBatch.DrawString(statsFont, gameResult, strPosition, Color.Red);

            strCenter = new Vector2(strPlayAgainSize.X / 2, strPlayAgainSize.Y / 2);
            yOffsetText = (viewportSize.Y / 2 - strCenter.Y) + (float)statsFont.LineSpacing;
            xOffsetText = (viewportSize.X / 2 - strCenter.X);
            strPosition = new Vector2(xOffsetText, yOffsetText);
            spriteBatch.DrawString(statsFont, GameConstants.StrPlayAgain, strPosition, Color.AntiqueWhite);

            spriteBatch.End();

            //re-enable depth buffer after sprite batch disablement
            GraphicsDevice.RenderState.DepthBufferEnable = true;
            GraphicsDevice.RenderState.AlphaBlendEnable = false;
            GraphicsDevice.RenderState.AlphaTestEnable = false;
            GraphicsDevice.SamplerStates[0].AddressU = TextureAddressMode.Wrap;
            GraphicsDevice.SamplerStates[0].AddressV = TextureAddressMode.Wrap;
        }
//playerScreen
        private void DrawGameplayScreen()
        {   
//draw model
            DrawTerrain(ground.Model);
            foreach (FuelCell fuelCell in fuelCells)
            {
                if (!fuelCell.Retrieved)
                {
                    fuelCell.Draw(gameCamera.ViewMatrix, gameCamera.ProjectionMatrix);
                }
            }
            foreach (Barrier barrier in barriers)
            {
                barrier.Draw(gameCamera.ViewMatrix, gameCamera.ProjectionMatrix);
            }

            fuelCarrier.Draw(gameCamera.ViewMatrix, gameCamera.ProjectionMatrix);
            DrawStats();
        }

        private void DrawStats()
        {
            float xOffsetText, yOffsetText;
            string str1 = GameConstants.StrTimeRemaining;
            string str2 = GameConstants.StrCellsFound + retrievedFuelCells.ToString() + " of " + GameConstants.NumFuelCells.ToString();
            Rectangle rectSafeArea;

            str1 += (roundTimer.Seconds).ToString();

            //Calculate str1 position
            rectSafeArea = GetTitleSafeArea(GraphicsDevice.Viewport);

            xOffsetText = rectSafeArea.X;
            yOffsetText = rectSafeArea.Y;

            Vector2 strSize = statsFont.MeasureString(str1);
            Vector2 strPosition = new Vector2(xOffsetText + 10, yOffsetText);

            spriteBatch.Begin();
            spriteBatch.DrawString(statsFont, str1, strPosition, Color.White);
            strPosition.Y += strSize.Y;
            spriteBatch.DrawString(statsFont, str2, strPosition, Color.White);
            spriteBatch.End();

            //re-enable depth buffer after sprite batch disablement
            GraphicsDevice.RenderState.DepthBufferEnable = true;
            GraphicsDevice.RenderState.AlphaBlendEnable = false;
            GraphicsDevice.RenderState.AlphaTestEnable = false;
            GraphicsDevice.SamplerStates[0].AddressU = TextureAddressMode.Wrap;
            GraphicsDevice.SamplerStates[0].AddressV = TextureAddressMode.Wrap;
        }

        private Rectangle GetTitleSafeArea(Viewport viewport)
        {
            Rectangle retval = new Rectangle(viewport.X, viewport.Y, viewport.Width, viewport.Height);
#if XBOX
            retval = viewport.TitleSafeArea;
#endif
            return retval;
        }
    }
}

Source: mediafire.com ?2qodaznmizm
avatar
HuyetSat
Administrator

Tổng số bài gửi : 167
Điểm : 1291
Danh Tiếng : 19
Join date : 30/03/2010
Đến từ : Microsoft

Xem lý lịch thành viên http://xvna.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết